TruMan là tập đoàn kinh tế tư nhân hoạt động những lĩnh vực sản xuất, đầu tư, kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ gắn với các nhu cầu thiết yếu của đời sống hàng ngày của người dân.

Tầm nhìn

Trở thành một tập đoàn kinh tế tư nhân có qui mô lớn của Việt Nam, tập đoàn đầu tư đa ngành có phạm vi hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và khu vực được quản lý hiệu quả và phát triển bền vững.

Sứ mệnh

Tạo ra giá trị cho cổ đông bằng hoạt động đầu tư và xây dựng các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cộng đồng xã hội thông qua đội ngũ chuyên nghiệp với tinh thần phục vụ cùng văn hóa sáng tạo và đổi mới.

Ông Lê Mạnh Thường
Chủ tịch HĐQT

Giá trị cốt lõi